Kiaulienos kepsnys su voveraičių padažu

Vasara. Ato­sto­gos. Ir taip sunku pri­si­sėsti ir para­šyti. Bet šito patie­kalo nega­liu nepa­ra­šyti, nes labai ska­nus. Svar­biau­sia tiks išsi­kepti ne tik namie, bet ir gam­toje ant žarijų. Išban­džiau ir ten ir ten — ir abe­jose vie­tose gavosi ska­niai. Vasarą rei­kia nepa­miršti ir dides­nės apsau­gos gami­nant maistą — nesi­nori ato­sto­gas pra­leisti tualete arba ligo­ni­nėj  Rei­kia steng­tis, kuo mažiau mėsą lai­kyti ne šaldy­tuve, beje mari­nuoti mėsą rei­kia tik šaldy­tuve, į gamtą vež­tis šaldy­tuve arba šalt­krep­šyje su ledais — vienu žodžiu steng­tis, kad mėsa kuo mažiau būtų karš­tyje. Mari­na­vi­mui labai tiks actas — jis yra labai geras kon­ser­van­tas, nelei­džia dau­gin­tis bakterijoms.

4 keps­niams:

  • ~600 gr. kiau­lie­nos sprandinės;
  • 2 svo­gūnų;
  • 5 v.š. rau­do­nojo vyno acto;
  • 3 v.š. vor­čes­te­rio padažo;
  • alie­jaus su čili pipirais;
  • drus­kos, pipirų pagal skonį.

Pada­žui:

  • 200 gr. švie­žių voveraičių;
  • 1 mažas svogūnas;
  • 200 gr. grietinėlės;
  • drus­kos, pipirų.

Keps­niams nau­do­kite kiau­lie­nos spran­dinę. Keps­niai bus ir minkšti, ir daug sul­tin­gesni negu nau­do­jant nuga­rinę. Supjaus­tome mėsą ~1,5–2 cm sto­rio keps­niais (man gavosi 4 keps­niai), pad­ru­ski­nam ir papi­pi­ri­nam ir sude­dam į indą, kuriame mėsą marinuosime.

Žiedais arba pus­žie­džiais supjaus­tome svo­gū­nus. Sude­dam ant mėsos ir ran­ko­mis gerai viską išmai­šome, paspau­džiame, negai­lė­kime jėgos, kad kuo geriau susi­mai­šytų kva­pai ir sko­niai. Beliko supilti actą, vor­čes­te­rio padažą ir ašt­riojo čili alie­jaus šlakelį (jei patinka aštriau — pilame dau­giau). Dar kartą ranka pamai­gome viską. Indą užden­giame ir bent nak­čiai į šaldy­tuvą. Taip mėsą galima lai­kyti net ir porą parų (bet tik šaldytuve).

Išma­ri­nuotą mėsą kepame arba ant gro­te­lių lauke arba kep­tu­vėje namie. Jei netu­rėti gruob­lė­tos kep­tu­vės, taip pat ska­niai gau­sis ir lygioje, bet tada nepa­mirš­kite alie­jaus. Kepame apie 3–4 minu­tes iš kiek­vie­nos pusės.

Pada­žas. Labai papras­tas. pake­pam ant sviesto susmul­kintą svo­gūną. Pake­pus jam, kepame vove­rai­tes. Kepant gry­bus išsi­ski­ria van­duo, palau­kiame kol jis nuga­ruos ir supi­lam grie­ti­nėlę. Kai­ti­name ant silp­nos ugnies, kol pada­žas sutirš­tės, sude­dam prie­sko­nius.
Val­gome su bul­vėm. Beje šį kartą bul­vės buvo vir­tos ant garų — labai ska­nios :)
Skanaus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *